ประกาศฉบับสุดท้าย พายุฤดูร้อนบริเวณไทยตอนบน

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอาก…