สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เตรียมจัดประชุมสำคัญ 2 งาน ณ ที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ (แห่งใหม่ด้านหลังราชมังคลากีฬาสถาน) ชั้น 2 เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้

1.การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จะจัด การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ตามข้อบังคับลักษณะปกครองและพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 นาฬิกา ถึง 12.30 นาฬิกา โดยมีวาระสำคัญๆ ดังนี้

วาระที่ 1 นับองค์ประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบว่าการประชุมใหญ่นี้จัดขึ้นตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

วาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมของที่ประชุมใหญ่ครั้งก่อน

วาระที่ 3 สุนทรพจน์ของนายกสมาคม

วาระที่ 4 เพื่อพิจารณา

4.1 การแต่งตั้งสมาชิกเพื่อตรวจสอบรายงานการประชุม

4.2 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมาคม

4.3 รายงานผลการดำเนินกิจการของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมา

4.4 การนำเสนองบดุลที่ได้รับการตรวจรับรองแล้ว และรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ

4.5 การรับรองฐานะการเงิน

4.6 การขออนุมัติงบประมาณ

4.7 การขออนุมัติรับสมาชิก

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2.การประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งสภากรรมการ ครั้งที่ 1/2567

คณะกรรมการการเลือกตั้ง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งสภากรรมการ ครั้งที่ 1/2567 โดยจะเริ่มขึ้นในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จการ

เนื่องจากนายกสมาคม แสดงความประสงค์ลาออกจากตำแหน่ง ซึ่งทำให้สภากรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่งด้วย จึงต้องมีการเลือกตั้งสภากรรมการชุดใหม่ โดยมีวาระสำคัญๆ ดังนี้

วาระที่ 1 นับองค์ประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบว่าการประชุมใหญ่นี้จัดขึ้นตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

วาระที่ 2 เพื่อพิจารณา

คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

2.1 การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัตรออกเสียงลงคะแนน

ส.บอลแจ้งกำหนดการวันเลือกตั้งนายกสมาคม

2.2 การเลือกตั้งองค์คณะตุลาการ

2.3 การเลือกตั้งสภากรรมการ

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงประกาศให้สโมสรสมาชิกทราบโดยทั่วกัน

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์