คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายกมลภพ วีระพละ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ลำดับที่ 14 ของ ธอส. มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ด้วยคุณสมบัติ ประสบการณ์ในการบริหารสถาบันการเงินมามากกว่า 18 ปี และพร้อมพัฒนา ธอส. เป็นธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านอย่างยั่งยืน

นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการธนาคาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์วันนี้ (25 ธันวาคม 2566) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้ นายกมลภพ วีระพละ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธอส. ในลำดับที่ 14 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งนายกมลภพถือเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์ในการบริหารงานด้านสถาบันการเงินมามากกว่า 18 ปี ซึ่งสามารถสานต่องานด้านต่าง ๆ ของ ธอส. ได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยและปานกลางได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง สอดคล้องกับพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ของธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำหรับประวัติการทำงานของนายกมลภพ ได้มีประสบการณ์ทำงานด้านสถาบันการเงินจากการเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง ธอสคำพูดจาก เว็บสล็อตตรง. ก่อนดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบและกำกับ,รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานตรวจสอบ และดำรงตำแหน่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ ธอส. ในปัจจุบันคำพูดจาก เกมสล็อต